Vedtægter for UFL – Unge for Ligeværd Vestjylland
Vedtaget på generalforsamlingen den 28. Marts 2022

 

§ 1. Foreningens hjemsted:

Foreningen Unge for Ligeværd Vestjylland, en lokal forening under Landsforeningen unge for Ligeværd, UFL Vestjylland
har hjemsted i Struer kommune.
 

§ 2. Foreningens formål:

UFL Vestjyllands formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Derudover driver UFL Vestjylland en klub for unge fra 18 år og opefter. Aktiviteter kan være

 • at skabe et lokalt mødested for de unge
 • At skabe et socialt netværk for de unge
 • Være medvirkende til at arrangere fritidsoplevelser og klubaktiviteter for de unge
 • At arbejde for lige vilkår for alle
 • Udbrede kendskabet til Ligeværd og det vi arbejder for
   

§ 3. Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig UFL Vestjyllands formål. Som skriftligt indmelder sig og betaler
kontingent til UFL. Som medlem får man

 • Stemmeret på Landsforeningen UFLs generalforsamling
 • Stemmeret på UFL Vestjyllands generalforsamling
 • Ret til at deltage i alle UFL klubbens aktiviteter
 • Mulighed for at deltage i UFL rejser og kurser på landsplan.
 • Du får UFLs blad som udkommer 4 gange om året
 • Du får mulighed for at være med i det fællesskab der er i UFL, - hvis du selv vil deltage

   

§ 4. Bestyrelsen:            ( UNDER REDIGERING !!! .... SE PDF FIL : KLIK PÅ KNAP ØVERST PÅ SIDEN )

 • UFL Vestjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvis funktionsperiode er 2 år.Valgbar er enhver,
  som har betalt kontingent, samt jævnligt deltager i UFL Vestjyllands klubaftner samt aktiviteter.
 • Der vælges hvert år 2 suppleanter. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige og 2 bestyrelsesmedlemmer  i ulige år. 
 • Hvert bestyrelsesmedlem kan max sidde 2 valgperioder af gangen. I det tilfælde at der ikke er andre kandidater kan medlemmet sidde yderligere 1 valgperiode.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, samt udpeger en sekretær og kasserer for klubben.
 • Beslutningerne træffes efter reglerne om almindelig stemme flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
  stemme afgørende.

 

§ 5. Generalforsamlingen:

Der afholdes generalforsamling hvert år før 1. april. Stemmeberettiget er ethvert medlem som har betalt sit kontingent.
Der indkaldes med mindst to ugers varsel, med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor samt suppleant for denne
 9. Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes efter reglerne om almindeligt stemmeflertal. Der skal være skriftlig afstemning,
hvis dirigenten eller et flertal ønsker dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 6. Ekstraordinær Generalforsamling:

Såvel bestyrelsen som en tredjedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær Generalforsamling afholdt.
Der indkaldes efter samme regler som til en ordinær generalforsamling.

 

§ 7. Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 8. Vedtægtsændringer:

Beslutning om vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordenen,
og ¾ af bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det. 

 

§ 9. Foreningens opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på
dagsordenen, ¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette. På generalforsamlingen skal mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen.

I tilfælde af opløsning, overføres foreningens midler til Ligeværd Vestjylland under Landsforeningen Ligeværd.

own.