Generalforsamling 2018Indbydelse til Generalforsamling

i

Unge for ligeværd vestjylland

og

Ligeværd vestjylland


2018


Mandag d. 12. marts kl.19.00-21.00

I UFL´s klublokaler - kælderen i

Aktivitetscentret i Struer


UFL VestjyllandDagorden for UFL (iflg. Vedtægterne):

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2017

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 5. Marts.) 

4a.   behandling af forslag om vedtægtsændring.

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg til bestyrelsen ( Rasmus Riis Jensen og  Jan Ole Christensen er på valg )

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor samt suppleant for denne

9. EventueltReferatet 2017

UFL Vestjylland


Referat af Generalforsamling i UFL Vestjylland,
mandag d. 13. marts 2017 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2016
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 6. marts.)
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg til bestyrelsen (Tina Bossen (modtager genvalg) og Jacob Lykkegaard er på valg)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor samt suppleant for denne
9. Eventuelt
1. Chresten Bossen blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning blev mundtligt afleveret af Jan Ole Christensen: Det har været et godt år for UFL.
Turen til Holland var rigtig god samt sommerudflugten til Hanstholm. Der har også været tilfredshed med
turen til Tyskland. Hver mandag er vi mange medlemmer, der møder op. Det håber jeg vil fortsætte
fremover.
3. KassererTina Vendelboe gennemgik regnskabet. Klubben kommer ud med et overskud på 3634,95kr.
Udgifterne til arrangementer på 69.737,52 kr. blev gennemgået og regnskabet blev herefter godkendt af
forsamlingen.
4. Der var kommet 3 forslag til vedtægtsændringer af § 4. Forslagene indebærer alle en ændring af antallet
af bestyrelsesmedlemmer samt andre detaljer. Forslagene skal på dagsordenen til næste års
generalforsamling inden punktet for valg af bestyrelse.
5. Kontingent er uændret og fortsætter med 175 kr. pr. medlem årligt.
6. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Carsten Lund Jørgensen, Thomas Beier.
7. Simon Palm og Andreas Trillingsgaard Jensen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
8. Chresten Bossen blev valgt som revisor og Johannes Hargaard som suppleant.
9. Edith påpegede, at mani forbindelse med udgiften til de forskellige arrangementer skulle lægge vægt på
de mange gode oplevelser, medlemmerne har fået for de penge, der var blevet brugt, fremfor at hæfte
sig ved den store udgift til samme.
Hurup d. 16. marts Tina Vendelboe